هیچ اپراتوری آنلاین نیست. در حال حاضر با استفاده از صفحه تماس با ما می توانید سوالات خود را مطرح کنید.
  Inner Banner

  خط مشی کیفیت

  شرکت دارو درمان سپهر در جهت نیل به هدف مشترک خود که جلب اعتماد و رضایت کامل مشتریان و ارتقاء مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت می باشد، در واردات و تامین به موقع مواد اولیه، محصولات دارویی و مکمل های غذایی با کیفیت و مطابق با الزامات قانونی و فنی تلاش می نماید.
  مدیریت ارشداین مسئولیت و تعهد را با روش های زیرمحقق و در شرکت جاری می نماید:
  • استقرار سیستمی که مطابق با آخرین استانداردهای مدیریت کیفیت، WHO-cGMP ، GSP، GDP ، PIC/s و الزامات قانونی و فارماکوپه ها بوده و قابلیت درک کامل ، مدیریت و ارتقاء اثربخشی و کارآیی در شرکت را داشته باشد.
  • حصول اطمینان ازتوانمندسازی کارکنان جهت تامین محصولات مطابق با انتظارات و نیازهای مشتریان و با حرکت در مسیر بهبود مستمر.
  • استقرار و پیگیریاهداف کیفی و استانداردهای عملکردی
  • بازنگری مناسب بودن خط و مشی کیفیت با بررسی های مدیریتی
  • حصول اطمینان ازدر اختیار داشتن منابع مورد نیاز